วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

คุณวิรุฬ รัชตวาสน์ นายกสมาคมรักษ์สุขภาพไทย มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบเข้ากองทุนกีฬาและนันทนาการ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ

คุณวิรุฬ รัชตวาสน์ นายกสมาคมรักษ์สุขภาพไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 203,000 บาท ( สองแสนสามพันบาทถ้วน ) เพื่อสมทบเข้ากองทุนกีฬาและนันทนาการ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนางทัชริน กิติญาณทรัพย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธาน พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโครงการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้งสอดคล้องต่อภารกิจการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนและเป็นพลังของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ […]

ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

17 กรกฎาคม 2567 ดร.พจนี  พะเนียงเวทย์  มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 250,000 ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อาแบส อะลาวี “บิดาแห่งเวชศาสตร์นิวเคลียร์” เข้าเยี่ยมชมศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

16 กรกฎาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อาแบส อะลาวี “บิดาแห่งเวชศาสตร์นิวเคลียร์” ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย Professor Dr.Paul Hoilund – Carlsen เข้าเยี่ยมชมศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรของหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์และเพทสแกน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อาแบส อะลาวี ที่ได้รับพระราชทานรางวัล Princess Chulabhorn Award 2023 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากเคสการทำงานต่าง ๆ จากนั้นได้พาคณะเยี่ยมชมส่วนงานบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเพทสแกนทั้งเครื่อง PET-CT และ PET MRI , ส่วนงานผลิตสารเภสัชรังสีจากเครื่องไซโคลตรอน ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อาแบส อะลาวี ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์สาขาวิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและรองผู้อำนวยการสาขาวิชาผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์พีเรลแมน […]