ศูนย์ข้อมูลวัคซีน
ค้นหาจากช่วงเวลา

ประกาศเอกสารการอนุมัติขยายอายุวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Covilo) แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา และตารางแสดงอายุวัคซีน Sinopharm ขนาดบรรจุ 1 และ 2 โดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทย เลขทะเบียนตำรับยา ๑C๗/๖๔ เลขรับที่ ๙๖๔๕/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO)ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เป็น ๑๘ เดือน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕)เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๒๐๙๒ […]

ฉลองครบรอบปีที่ 13 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565

ฉลองครบรอบปีที่ 13 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้รับบริการที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ดูแลสุขภาพตลอดมา ขอเชิญผู้รับบริการและผู้บริจาคตลอดเดือนตุลาคมทุกท่านรับวัคซีนโควิด-19 ชนิดโมเดอร์นาหรือซิโนฟาร์ม 1 เข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2565 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สถานที่ ณ ชั้น 3 โซน A อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เงื่อนไขการรับสิทธิ์ สำหรับผู้รับบริการที่เคยมีประวัติการรักษากับรพ.จุฬาภรณ์ เท่านั้น สำหรับผู้บริจาค เพียงแสดงใบเสร็จการบริจาคทุกโครงการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ตลอดเดือนตุลาคม ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จต่อ 1 สิทธิ์) จองนัดหมายวันเข้ารับวัคซีนได้ทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th Map>>https://goo.gl/maps/jojmEw91f8pA1JE56 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทย เลขทะเบียนตำรับยาที่ ๖๗๖๐/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Spikevax รุ่นการผลิตที่ 084M21A ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เลขทะเบียนตำรับยาที่ 1C 6/64 (NBC)

ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนโมเดอร์นา Lot การผลิต 084M21A สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม 7 เดือน (22 สิงหาคม 2565) เป็น 9 เดือน (22 ตุลาคม 2565) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.5) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับกลุ่มองค์กรนิติบุคคล ประจำปี 2565 แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 08 404 5166• โรงพยาบาลมิชชั่น โทร. 0 2282 1100• โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โทร. 09 8146 9354• โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลป (อินเตอร์เมด) โทร. 06 1894 0581• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร. 0 2574 5000 ต่อ 8605• โรงพยาบาลเปาโล รังสิต จังหวัดปทุมธานี (รับฉีดเฉพาะโมเดอร์นา) โทร. 0 2577 8111 ต่อ 1431• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โทร. 08 3561 4164• […]

🏫 CRA Welcome VACC to School #2022 วัคซีนพร้อม นักเรียนพร้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อุ่นใจปลอดภัยจากโควิดตลอดเทอม

🏫 CRA Welcome VACC to School #2022 💉 Sinopharm School Bus!! วัคซีนพร้อม นักเรียนพร้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อุ่นใจปลอดภัยจากโควิดตลอดเทอม 🏥ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ ขอเชิญสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดบริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับนักเรียน อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปในสถานศึกษาท่าน ด้วยบริการวัคซีนซิโนฟาร์มถึงโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมนี้ 💉วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มละ 550 บาท (รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าให้บริการฉีด ณ สถานศึกษากำหนด) ⏰ ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 💻 สำหรับสถานศึกษาที่สนใจทั่วประเทศ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง https://forms.gle/WwcaxAYSYmY6upXy5 โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้ ชื่อสถานศึกษา จังหวัดและพื้นที่ตั้งของสถานศึกษาเพื่อประสานโรงพยาบาลเครือข่ายในการให้บริการ จำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน ข้อมูลผู้ประสานงานของสถานศึกษา กำหนดเดือนที่ประสงค์จะนัดหมายให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประสานโรงพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดของสถานศึกษาท่านเพื่อสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่นักเรียน โดยทางโรงเรียน/ผู้ปกครองสามารถชำระค่าวัคซีนและค่าบริการให้กับโรงพยาบาลที่เข้าให้บริการโดยตรง ประกาศ ณ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล และโรงพยาบาลทุกองค์กรที่จองและโอนเงินค่ามัดจำวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล และโรงพยาบาลทุกองค์กรที่จองและโอนเงินค่ามัดจำวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แจ้งการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรท่านผ่านอีเมลผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสานงานขององค์กรที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว หรือท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการชำระค่าวัคซีนส่วนที่เหลือ และแจ้งโอนเงินโดยแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมยืนยันการโอนเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 สำหรับองค์กรที่ชำระค่าวัคซีนส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว กรุณาประสานโรงพยาบาลเพื่อกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 12 เมษายน จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 คลิกดูรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/…/02/hospitalformo-sino/ หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดขอรับจัดสรร“วัคซีนโมเดอร์นา” รูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล โมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม โดสละ 1,110 บาท (รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงแล้วแต่ยังไม่รวมค่าฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลกำหนด) นัดฉีดเป็นกรุ๊ปรอบละ 15 คนต่อ 1 ขวด โดยขอรับจัดสรร […]

ประกันภัย กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนตัวเลือก “โมเดอร์นา” (อัตราเข็มละ 1,110 บาท รวมค่าประกันภัยแล้ว)

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า 1,000,000 *ค่ารักษาพยาบาล(OPD และ IPD) สูงสุด 30,000 *(ภายใน 1 ปีกรมธรรม์)คุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนตัวเลือก “โมเดอร์นา”*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยกำหนด คำอธิบาย “ภาวะโคม่า”ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือ ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อยุงชีพ ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก เงื่อนไขการรับประกันภัย ผู้มีอายุแรกเกิด – 99 ปี ไม่จำกัดอาชีพ รับประกันผู้ที่มีสัญชาติไทย ชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน) เงื่อนไขความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 คุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีน ข้อยกเว้นความคุ้มครองการประกันภัยตามความคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด […]

ประกาศประชาสัมพันธ์++ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บริการทั้งฉีดวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกแก่ประชาชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 และให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็วตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. โดยได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนหลักเข็มพื้นฐาน 2 โดส เริ่มฉีดในเดือนพฤษภาคม 2564 และวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเข็มพื้นฐาน 2 โดส เริ่มฉีดในเดือนมิถุนายน 2564 และวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่เคยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนหลักพื้นฐานครบ 2 เข็มแก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเปราะบางมาโดยตลอด จนถึง ณ ปัจจุบัน รวมจำนวนวัคซีนทุกชนิดที่หน่วยบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บริการฉีดไปแล้วทั้งหมด 912,632 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565) เนื่องด้วยขณะนี้ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงแล้ว ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าทางศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนหลักแก่ประชาชน ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนนิก้า วัคซีนซิโนแวค และวัคซีนไฟเซอร์ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการจัดสรรมาจากภาครัฐหมดลง โดยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป […]

1 2 22