การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ค้นหาจากช่วงเวลา

พิธีมอบโอวาทและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโอวาทและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายธีรศักดิ์ เพียรชัย หัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมและนักกีฬา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น ๓ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า ” ในนามผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออำนวยอวยพรให้คณะนักกีฬาและทุกท่านประสบผลสำเร็จ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” และขอให้ทุกท่านตระหนักถึงภาพลักษณ์ความเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคารพกฎกติกา การแข่งขัน เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย เหนือสิ่งอื่นใดขอให้ทุกท่านได้นำพาความเป็นมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรไมตรีจิตอันดีต่อเพื่อนนักกีฬาทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ “ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Clinical Observership สำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้บูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน โดยร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership สำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมแพทย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรผู้สอน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาให้บรรลุผลในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในอนาคต โครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดเตรียมอาจารย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ซึ่งมาเข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิกร่วมกับแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อย่างเต็มที่ […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย”

📣 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด 📍วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567🕑เวลา 14.00 – 16.00 น. 🔹ในรูปแบบออนไลน์: Webinar 🔸Link สำหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMZ8CFAC0T9Ik3sDxxxZpxjQKPmWqVfGD4XpvK1E-fmi_HqA/viewform 🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการโครงการพิเศษศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โทร 8425, 8427

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา มอบขีดหมวกพยาบาลและประดับเข็มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4

 24 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ ได้จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา มอบขีดหมวกพยาบาลและประดับเข็มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  เป็นประธานในพิธีฯ และมอบขีดหมวกพยาบาล เข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล WISH AWARD และผู้ที่มีคะแนนสอบรวมยอดสูงสุดของแต่ละรายวิชา วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณในการปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา คือ WISH อันประกอบด้วย W: Wisdom รอบรู้คู่ปัญญา, I: Innovation พัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรม, S: Social Accountability จิตอาสา และ H: Happiness นำพาความสุข ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาครบตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 5 รางวัลจากเวทีประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากการส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นงานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในเครือ International Federation of Innovator’s Associations (IFIA) มีการนำผลงานจากนานาประเทศทั้งจากทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ โดยในปีนี้มี 3 ผลงานจากทีมอาจารย์ อาจารย์แพทย์และนักวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (Gold Medal), 2 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และ 2 รางวัล Special Award สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติให้กับประเทศไทย พร้อมพัฒนาต่อยอดเพื่อการนำไปใช้งานจริงทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผลงานจากอาจารย์ อาจารย์แพทย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ “ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ” ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ขอแสดงความยินดีกับ “ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ” ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ขอแสดงความยินดีกับ “ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะ 2 (พ.ศ.2566 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ( ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx ) ประจำปีการศึกษา 2565

14 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx ) ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย รองอธิการบดีสายนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรรมการ) โดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ( MC232 ) ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ต้อนรับ Professor Keiichi Akita Director of Medical School, Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำนักศึกษาแพทย์ มาศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้อนรับ Professor Keiichi AkitaDirector of Medical School, Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำนักศึกษาแพทย์ จำนวน 6 คน มาศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการสังเกตการณ์การทำงานจริงในแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปวรี นนทะแสน อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายเพิ่มพร ลิมปิสุข นักศึกษาหลักสูตรนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รางวัล Best poster award จาก งานประชุมวิชาการ the 16th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (AFSUMB 2024) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับ นายเพิ่มพร ลิมปิสุข นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รางวัล Best poster award ระดับ silver จาก งานประชุมวิชาการ the 16th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (AFSUMB 2024) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในหัวข้อ Using superb microvascular imaging for renal parenchymal thickness and renal cortical thickness measurement in patients with chronic kidney disease and […]

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 ต่อยอดองค์ความรู้สู่ในศตวรรษที่ 21

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2” ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ✨วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล” โดยเป็นการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 ในการศึกษาวิชา การวิจัยและนวัตกรรมขั้นต้น ปีการศึกษา 2566  โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาด้าน Innovation หรือพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต่อยอดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิจัยและนวัตกรรมขั้นต้น ซึ่งเน้นผู้เรียนใช้ทักษะ Creativity and Innovation หรือ การคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ และ Collaboration teamwork […]

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์)จำนวน 12 คนวันที่ 6 -12 พฤษภาคม 2567สมัครผ่านทาง : https://student.mytcas.com คุณสมบัติของผู้สมัคร• คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่จำกัดแผนการเรียน• ผลการสอบ A-Level : (62) คณิตศาสตร์ 2 (64) วิชาฟิสิกส์ (65) วิชาเคมี และ (66) วิชาชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน• ผลการสอบ (90) TGAT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนนองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวนคะแนน• GPAX : 10%• TGAT : 30%• A-Level […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission จำนวน 7 คนวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567รับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.mytcas.com คุณสมบัติ• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต)• มีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75• มีผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (TGAT) รวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20• มีผลการทดสอบ A-level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ) เฉลี่ยรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ประกาศรับสมัคร >> https://www.pccms.ac.th/e08489ab884e0b884e0b8a5e0b980e0b882e0b98-2/ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ :Inbox Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์E-mail: [email protected]เบอร์โทรคัพท์ : 02 576 6000 ต่อ […]

1 2 36