บริการทางการแพทย์
ค้นหาจากช่วงเวลา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สุขภาพแก่บุคลากร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ”

13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สุขภาพแก่บุคลากร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ”บรรยายโดยนายแพทย์เกรียงไกร ถวิลไพร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมพลังไทย 2 อาคาร 2 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/

ประกาศเอกสารการอนุมัติขยายอายุวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Covilo) แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา และตารางแสดงอายุวัคซีน Sinopharm ขนาดบรรจุ 1 และ 2 โดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

เครื่องฉายรังสี รุ่น Ethos

การเลือกใช้เครื่องฉายรังสีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์การเลือกใช้เครื่องฉายรังสีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทย เลขทะเบียนตำรับยา ๑C๗/๖๔ เลขรับที่ ๙๖๔๕/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO)ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เป็น ๑๘ เดือน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕)เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๒๐๙๒ […]

บริการทางการแพทย์ของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตสารเภสัชรังสีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP PIC/S และมาตรฐานการกระจายยาตาม GDP PIC/S คลิกชมบริการทางการแพทย์ของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ขอเชิญบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมงานประชุมใน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Health Technology Assessment”

ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ บริษัทโรช (ประเทศไทย)ขอเชิญบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมงานประชุมใน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Health Technology Assessment” ในหัวข้อ การประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพในมุมมองใหม่ : บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในการรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ (Modernization of Thai Health Technology Assessment (HTA): identifying the alternative approach in Thai Health Technology Assessment to improve cancer patient outcome) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ webinar สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมฯ ได้โดยสแกนผ่านทาง QR code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัฒนาเครือข่ายวิจัยและโครงการพิเศษศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ […]

สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ขยายเวลาการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ขยายเวลาการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารจอดรถอาคารบี ชั้น1 C302 – 902 รับ Walk-in วันละ 900 คนต่อวัน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาและปากกาส่วนตัว มาลงทะเบียนและรับบัตรคิว

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic ขอแจ้งงดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic ขอแจ้งงดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ยกเว้น ผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ อาการโรคทางระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ หากท่านประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำประวัติผู้ป่วย คัดกรองความเสี่ยง และจองคิวนัดหมายวัน-เวลาเพื่อเข้ารับการตรวจผ่านเว็บ https://ari.cra.ac.th เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม แอดไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://lin.ee/ov8tVUI เลือกเมนู “บริการตรวจโควิด”

บริการข้อมูลความรู้โควิดเพื่อประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

บริการข้อมูลความรู้โควิดเพื่อประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อไรที่เราต้องตรวจโควิดเมื่อติดโควิดต้องทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด ต้องทำอย่างไร🤦🏻‍♀‍คิดไม่ออกเกี่ยวกับโควิดคิดถึง LINE บอท โควิด คิดออก โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์LINE @covidthinkoutbotแอดไลน์ https://lin.ee/bJXqzam

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ฏิบัติตัว เพื่อลดความแออัดและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ฏิบัติตัว เพื่อลดความแออัดและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ดังนี้ กรณีผู้ป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล (IPD) : ให้มีญาติเฝ้าไข้ได้ 1 ท่าน และงดเยี่ยมทุกกรณี เว้นแต่ผู้ป่วยที่เป็นระยะสุดท้ายของชีวิต สามารถเข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 15 นาที วันละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม กรณีรับบริการคลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) : ให้มีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน ยกเว้น ผู้ป่วยเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 3 ปี และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถนั่งหรือนอนให้มีผู้ติดตามได้ 2 ท่าน แต่สามารถเข้าห้องตรวจพร้อมผู้ป่วยได้เพียง 1 ท่านขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้