วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (คณะ/Vlog นักศึกษา)
ค้นหาจากช่วงเวลา

9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

🚫9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)📍ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRA TEAM ซึ่ง “M” หมายถึง Morality, Ethics and Transparency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และสมรรถนะหลักของบุคลากรที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและจริยธรรมในทุกระดับ เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งมั่นให้การบริหารงาน เพื่อการบริการแก่ประชาชน ทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสุขภาพ เพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธาน จัดการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิตและและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ภายใต้การจัดการศึกษาของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

1 2 4