วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษถึงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ชุดใหม่ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเตรียมจัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ชั้น ๘ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โปรดให้ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน และรองศาสตราจารย์วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน พร้อมคณะเข้าเฝ้าในโอกาสพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษถึงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ชุดใหม่ ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเตรียมจัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ “องค์สิริศิลปิน” ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยพระราชทานชื่อนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดใหม่ว่า “ เ สื อ อ ว ก […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย”

📣 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด 📍วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567🕑เวลา 14.00 – 16.00 น. 🔹ในรูปแบบออนไลน์: Webinar 🔸Link สำหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMZ8CFAC0T9Ik3sDxxxZpxjQKPmWqVfGD4XpvK1E-fmi_HqA/viewform 🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการโครงการพิเศษศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โทร 8425, 8427

แพทย์หญิงเอมวิภา ลือประสิทธิ์สกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ หมออาสากับ จส.100

24 พค 2567 : แพทย์หญิงเอมวิภา ลือประสิทธิ์สกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในรายการ หมออาสากับ จส.100 ประเด็น : โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลัน โดยมีคุณวีณา เสรีอรุโณ เป็นพิธีกรดำเนินรายการทั้งนี้ จะออกอากาศผ่านรายการวิทยุ จส.100 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.15 น. และรีรันช่วงเย็น (ช่วงที่ 2) พร้อมทั้ง ออกอากาศผ่าน Youtube รายการหมออาสากับ จส.100 ด้วยรายการหมออาสากับ จส.100 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.20 น. และ 00.30 น. ทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz และ Youtube JS100RADIO OFFICIAL , Tiktok: JS100RADIO […]

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา มอบขีดหมวกพยาบาลและประดับเข็มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4

 24 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ ได้จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา มอบขีดหมวกพยาบาลและประดับเข็มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  เป็นประธานในพิธีฯ และมอบขีดหมวกพยาบาล เข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล WISH AWARD และผู้ที่มีคะแนนสอบรวมยอดสูงสุดของแต่ละรายวิชา วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณในการปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา คือ WISH อันประกอบด้วย W: Wisdom รอบรู้คู่ปัญญา, I: Innovation พัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรม, S: Social Accountability จิตอาสา และ H: Happiness นำพาความสุข ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาครบตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ […]