มารู้จักกับโรคไต

โรคไตมีกี่ระยะ?…..และวิธีการรักษาในแต่ละระยะเป็นอย่างไร?

การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง

1. แบ่งระยะของโรคไตตามสาเหตุ และตามโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคพันธุกรรม โรคที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างทางกายวิภาคของไต เป็นต้น

2. แบ่งระยะตามระดับอัตราการกรองของไตหรือ eGFR (estimated glomerular filtration rate)

โดยเราจะโรคไตเรื้อรังแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 หรือค่า eGFR มากกว่า 90 เป็นระยะที่อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงต่ำ

ระยะที่ 2 หรือค่า eGFR อยู่ในช่วงระยะ 60-89 เป็นระยะที่เราจะเริ่มประเมินและชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง

ระยะที่ 3 หรือค่า eGFR อยู่ในช่วงระยะ 30 – 60 เป็นระยะที่แพทย์จะเพิ่มการดูแลภาวะแทรกซ้อนของไต และต้องระวังในเรื่องของโรคหัวใจที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนและทำให้ผู้ป่วยโรคไตเสียชีวิตได้มาก

ระยะที่ 4 หรือค่า eGFR น้อยกว่า 30 เราจะต้องเริ่มคุยกันเรื่องการทำบำบัดทดแทนไต เพราะการฟอกไตไม่ว่าจะฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียม การฟอกไตทางหน้าท้อง หรือการปลูกถ่ายไต

ระยะที่ 5 เมื่อ eGFR น้อยกว่า 15 แพทย์จะเริ่มการบำบัดทดแทนไต ตามที่ได้ปรึกษากันแล้วก่อนหน้านี้ โดยเริ่มการบำบัดทดแทนไตในเวลาที่เหมาะสม