วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ต้อนรับ Professor Keiichi Akita Director of Medical School, Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำนักศึกษาแพทย์ มาศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้อนรับ Professor Keiichi Akita
Director of Medical School, Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำนักศึกษาแพทย์ จำนวน 6 คน มาศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการสังเกตการณ์การทำงานจริงในแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปวรี นนทะแสน อาจารย์ ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สุธาสินี ธารมนูลาภ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Clinical Observership จากประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ ร่วมเปิดงานและให้การต้อนรับ ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์