ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ( ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx ) ประจำปีการศึกษา 2565

14 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx ) ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย รองอธิการบดีสายนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรรมการ) โดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ( MC232 ) ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ ( EdPEx ) ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป