ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็งในประเทศไทย (Feasibility of Implementing Cancer Drugs Fund in Thailand)

เมื่อวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หัวข้อ: ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย (Feasibility of Implementing Cancer Drugs Fund in Thailand) ซึ่งมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกองทุนมะเร็งและกองทุนยาคือ Ms. Hsueh-Yung (Mary) จากประเทศไต้หวัน และ Mr. Robert Fernley จากสหราชอาณาจักร มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการฟังบรรยายประสบการณ์จากโมเดลของต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.ภูรี อนันตโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ดำเนินรายการอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนของหน่วยงานด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยได้แก่ กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) คณะกรรมการโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.)