โครงการ “การใส่หน้ากากอย่างมีประสิทธิภาพ และทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respirator Fit Test ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

14 พฤษภาคม 2567 : คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ (ICC) และหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จัดโครงการ “การใส่หน้ากากอย่างมีประสิทธิภาพ และทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respirator Fit Test ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารหอพักและลานจอดรถ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 100 เตียง โดยมี พว.อินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริการและพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานห้องปฎิบัติการกลาง เข้าร่วมอบรวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน