ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกพร้อมขีดหมวกแก่ผู้บริหารใหม่ฝ่ายการพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกพร้อมขีดหมวกแก่ผู้บริหารใหม่ของฝ่ายการพยาบาล โดยมีคุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

🌸 กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่ผู้บริหารใหม่ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล อนึ่ง ขีดบนหมวกยังแสดงถึงตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่งทางวิชาการ และลำดับอาวุโสในตำแหน่งทางราชการ ด้วยสัญลักษณ์ขีดกำมะหยี่ที่มีจำนวนและขนาดเส้น แตกต่างกันบนหมวกของพยาบาล โดยผู้บริหารที่เข้ารับมอบหมวกพร้อมขีดหมวกครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารใหม่ จำนวน 8 ท่าน ที่เข้ารับตำแหน่ง หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้าหน่วย โดยมีรายนาม ดังนี้

🔷หัวหน้างาน

  1. ผศ.ป.ฤชุตา โมเหล็ก หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต
  2. พว.ศศิธร ดีคล้าย หัวหน้างานการพยาบาลลักษณะพิเศษ
  3. พว.จิรภา ก๋าเขียว หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

🔶หัวหน้าหน่วย

  1. พว.วรุณศิริ ปราณีธรรม หัวหน้าหอผู้ป่วย 7B
  2. พว.ณัฏฐณิชา ปื่นแก้ว หัวหน้าหน่วยพยาบาลห้องผ่าตัด
  3. พว.ปัญจภัสร์ สกุลระพีวิชร์ หัวหน้าหน่วยหอผู้ป่วย 9A และโลหิตวิทยา
  4. พว.จิตใจ ศิริโส หัวหน้าหน่วยพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยาและห้องผ่าตัดจักษุ
  5. พว. หนูไกร เพื่อนพิมาย หัวหน้าหน่วยพยาบาลหอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ