โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ฝ่ายการพยาบาล ปีงบประมาณ 2567

8 กรกฎาคม 2567 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบโอวาท พร้อมกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ฝ่ายการพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 แก่บุคลากรสายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีคุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล รุ่นพี่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และบุคลากรใหม่ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 103 คน เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

การนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ทุกท่าน พร้อมแสดงความยินดีกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้บุคลากรทางการพยาบาลซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและรองรับการขยายบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการพยาบาลที่จะเข้าปฏิบัติงานใหม่ โดยต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ระบบการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาลฯ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร มีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและสามารถปรับตัวต่อระบบงานทำงานได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป