ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการประเมินให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

14 พฤษภาคม 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะ 2 (พ.ศ.2566 – 2570)    โดยมีนางรุ่งรัตนา บุญ-หลง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร การนี้ นางมุกดา คุปตอาภากุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เป็นผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    เข้ารับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2565) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “สังคมคุณธรรม” เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงมีนโยบายและกำหนดแนวทางพร้อมตัวชี้วัดในการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมขึ้น โดยในปี 2566 ได้ประกาศเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2566 เนื่องจากจำนวนหน่วยงานในสังกัดได้รับการประเมินเป็นระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” มากกว่า 70% ของจำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จึงทำให้        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ด้วย

หน่วยงานในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เข้ารับการประเมินและผลการประเมิน มีดังนี้

1. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์                                       ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
2. สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์                        ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน                ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
4. วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี               ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ระดับ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

การได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยึดมั่นในการดำเนินงานตาม   หลักธรรมาภิบาลและดัชนีคุณธรรมขององค์กร ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามปรัชญา “ เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต ” จึงนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของชาวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง