สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ชุดใหม่

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์
พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสืออวกาศ” ชุดใหม่