หอศิลป์ทิพย์พิมาน สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดกิจกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ” ด้วยรักษ์และเมตตา “

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการ “ด้ ว ย รั ก ษ์ แ ล ะ เ ม ต ต า” โครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดแสดงผลงานภาพวาดจากฝีมือเด็กและเยาวชน กว่า ๕๐๐ ผลงาน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ชั้น ๒ อาคารหอศิลป์ทิพย์พิมาน ๑ และชั้น ๒ และ ๓ อาคารหอศิลป์ทิพย์พิมาน ๒ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นี้