CRA COVID-19 Chronicle บันทึกเหตุการณ์โควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นในช่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และยังคงดำเนินอยู่จนปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ นับเป็นภัยคุกคามระดับโลกที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะเป็นบทเรียนอันมีค่าสำหรับการพัฒนานโยบายและการดำเนินการในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ในอนาคต

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน และนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการประเมินสถานการณ์และทรงเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งของการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพื่อฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนชาวไทย ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุและเยาวชน รวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ประชาชนชายขอบและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดโอกาสให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับวิกฤตการระบาดของโควิด-๑๙ และแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนในครั้งนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดทำหนังสือ “บันทึกเหตุการณ์สู้โควิด-๑๙ กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”
เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ ทั้งการป้องกันและการดูแลรักษาในช่วงเวลาต่าง ๆ และ
บันทึกรายละเอียดการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตลอดระยะเวลาของการระบาด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในการวางแผนการรับมือและร่วมมือกันเมื่อเกิดภาวะวิกฤตสุขภาพหรือภาวะวิกฤตอื่น ๆ และพัฒนาการจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์